title
LEGAL TERMS & CONDITIONS - ALGEMENE VOORWAARDEN (NL - Dutch)
  In deze algemene voorwaarden worden de twee partijen voorts genoemd ‘ICT4ME’, de uitgever van de voorwaarden, en ‘Klant(en)’, de klant(en) van ICT4ME of de eindgebruiker van elk product of dienst.

  1. Al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn onderworpen aan de hierna bepaalde algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden van onze Klanten die afwijken van onze bepalingen zijn ons slechts tegenstelbaar voor zover zij schriftelijk door ons aanvaard zijn geworden. Alle verbintenissen aangegaan door onze agenten zijn enkel bindend wanneer ze door ons schriftelijk werden bekrachtigd of stilzwijgend door het feit van de uitvoering, zonder voorbehoud, van de bestelling.
  2. Behoudens andersluidende overeenkomst bij de bestelling/opdracht worden de specifieke overeenkomsten voor een contract en termijn commitment van drie (3) jaar aangegaan. Daarna worden zij automatisch hernieuwd voor een opeenvolgende contract en termijn commitment van minimum één (1) jaar, tenzij voor zover één van de partijen een schriftelijke en aangetekende kennisgeving van ten minste zes (6) maanden voor de afloop van termijn verstuurt, waarin zij haar wil te kennen geeft om de specifieke overeenkomst niet te verlengen.
  3. Onze projecten en offertes blijven geldig gedurende 30 werkdagen. Elke bestelling die ons toegekomen is binnen de 30 werkdagen te rekenen vanaf de datum van een aanbieding van onzentwege, zal slechts als aanvaard aanzien worden na onze schriftelijke bevestiging of stilzwijgend door het feit van de uitvoering, zonder voorbehoud, van de bestelling.
  4. Behoudens andersluidende overeenkomst, gebeuren de leveringen van “Time & Materials” manuren (BOL – T&M / BOL – Professionals) volgens een middelenverbintenis. De leveringen van materiaal (BOM) en de prijzen zijn gesteld “ex works”, netto met uitsluiting van alle lasten en taksen. De opgegeven leveringstermijnen zullen in de mate van het mogelijke geëerbiedigd worden. Eventuele vertraging in de levering kan geen aanleiding geven, noch tot ontbinding van de overeenkomst, noch tot schadevergoeding, behalve in geval het tegengestelde uitdrukkelijk vermeld wordt. Wij behouden ons het recht voor gedeeltelijke leveringen en gedeeltelijke facturaties te verrichten. Verpakkingskosten zijn in de prijs inbegrepen, behoudens andersluidende overeenkomst of gebruik. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de verzendkosten niet in de prijs inbegrepen. Tenzij anders vermeld, worden voor elke verzending verzendingskosten t.b.v. minimaal 25 Euro aangerekend. De lasten en taksen die wij in onze aanbiedingen zouden vermeld hebben, zijn enkel als informatie bedoeld en zijn niet bindend. Voor ieder aangevraagd bestek dat niet door een herstelling gevolgd wordt, zal een bedrag zoals vermeld in de service cataloog (exclusief B.T.W.) aan de Klant gefactureerd worden. ICT4ME houdt zich het recht voor om boven dit bedrag de werkelijke kosten te verhalen.
  5. De vervulling van alle hierna omschreven verplichtingen in hoofde van de Klant vormt op ieder ogenblik een noodzakelijke voorwaarde voor de uitvoering van de prestaties door ICT4ME. Bij iedere niet-naleving van één of meerdere hierna omschreven verplichtingen, kan ICT4ME hetzij afzien van de opdracht, hetzij deze opdracht uitvoeren mits bijkomende prestaties, die afzonderlijk zullen aangerekend worden. De Klant dient via de correcte procedures schriftelijk en tijdig volledige en duidelijke instructies, mededelingen, technische en/of administratieve inlichtingen mbt een opdracht aan ICT4ME te bezorgen, zodat het werk correct kan voorbereid worden. De Klant staat er eveneens voor in dat haar eindgebruikers (personeel en/of externen) alsook -door de Klant gecontracteerde- leveranciers de correcte procedures volgen. De Klant dient ervoor te zorgen dat het personeel van ICT4ME de beschikking krijgt over alle toegangen en toelatingen tot de gebouwen en de ICT omgeving noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht. ICT4ME kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het feit dat de Klant onrechtmatig in het bezit is of komt van onrechtmatige software licenties, dat de Klant haar licentiebeheer niet op orde heeft of niet beschikt over geldige supplier-related maintenance contracten. In deze gevallen, alsook voor support op software of hardware die niet meer door de leverancier ondersteund wordt of niet compatibel is, kan ICT4ME niet verantwoordelijk gesteld worden voor een lager dan in de service level agreement (SLA) voorzien niveau van support.
  6. De Klant is zich er volledig van bewust dat ICT4ME gebruik kan maken van competenties van onderaannemers of derde partijen om haar verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst uit te voeren. De Klant is er zich daarenboven volledig van bewust dat -tijdens de loop van de overeenkomst ICT4ME gebruik kan maken van diensten van derden, zoals managed service providers, housing, hosting en cloud – providers. ICT4ME verbindt zich ertoe om op vraag van de Klant, de Klant te informeren over de identiteit van elke onderaannemer, derde partij of third party service provider waarop ICT4ME beroep doet om haar verplichtingen na te komen. ICT4ME verbindt er zich toe om alles in het werk te stellen om sluitende back-to-back overeenkomsten te ondertekenen tussen ICT4ME en de onderaannemers of third party service providers. Afhankelijk van de dienst of dienstverlener, kunnen deze overeenkomsten aangegaan worden tussen de Klant en de dienstverlener, of tussen ICT4ME en de dienstverlener, waarbij ICT4ME de belangen van de Klant vertegenwoordigt, maar dit laatste uitsluitend mits goedkeuring van der Klant. Geen van de partijen heeft de bevoegdheid om de andere partij te binden aan een contract of overeenkomst. De voorwaarden en bepalingen , evenals de service level agreements (SLAs) van de dienstverlener of de Third Party Services Provider zijn van toepassing. De Klant is zich ervan bewust dat – in het geval er geen specifieke back-to-back overeenkomst kan worden ondertekend tussen ICT4ME en de derde partij – ICT4ME niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor de (kwaliteit van) uitvoering van deze derde partij. ICT4ME zal in voorkomend geval er alles aan doen om deze onderaannemers verantwoordelijk te houden voor de naleving van de SLA van deze derde partij, indien een dergelijke SLA bestaat.
  7. Behoudens andersluidende overeenkomst bij de contract ondertekening worden de specifieke overeenkomsten tussen ICT4ME en de Klant gesloten met een contract en termijn commitment, en blijven de scope en baselines van services onveranderd tot op het einde van de initiële termijn. Ook blijven de scope en baselines dezelfde bij een automatische verlenging tenzij voor zover één van de partijen een schriftelijke en aangetekende kennisgeving van ten minste drie (3) maanden voor de afloop van termijn verstuurt, waarin zij haar wil te kennen geeft om de scope en baselines te willen wijzigen. Indien de overeenkomst van deze standaard afwijkt doordat de contract flexibiliteit clausule duidelijk opgenomen is in het ondertekende contract of de offerte, dan heeft een service cataloog, Master Services Agreement (MSA), contract of overeenkomst voor recurrente diensten een onder- alsook bovengrens waarbinnen de scope van services of baselines kunnen evolueren. De Contract of Cataloog Flexibiliteit Ondergrens voor een dienst of groep van diensten is gelijk aan 75% van de eerste maandelijkse vergoeding voor die dienst of groep van diensten. De Contract of Cataloog Flexibiliteit Bovengrens voor een dienst of groep van diensten is gelijk aan 150% van de initiële maandelijkse vergoeding voor die dienst of groep van diensten, maar kan nooit lager zijn dan de initiële maandelijkse vergoeding voor die dienst of groep van diensten verhoogd met 250 EUR per maand. In een dergelijk geval, heeft de Klant het recht om de diensten uit te breiden. De toegevoegde component is onderworpen aan alle voorwaarden van de initiële overeenkomst, contract of Master services Agreement, met uitzondering van de ingangsdatum. Het extra bedrag wordt berekend pro rata tot de vervaldatum van de initiële overeenkomst, tenzij door beide partijen anders wordt overeengekomen of tenzij dit niet haalbaar is vanwege specifieke voorwaarden van derden. In dit laatste geval dient altijd een nieuwe overeenkomst te worden ondertekend. Zodra de nieuwe maandelijkse vergoeding hoger is dan de Contract of Cataloog Flexibiliteit Bovengrens, is het aangeraden om een nieuwe overeenkomst te tekenen om zo tier-based of volume-based pricing modellen te activeren. De Klant heeft het recht om de scope en de baselines (# gebruikers, #assets) van de volgende categoriën van diensten – governance services, managed services, service desk services en Crescent cloud services – zodanig te reduceren dat de geactualiseerde maandelijkse vergoeding voor deze diensten niet lager is dan de Contract of Cataloog Flexibiliteit ondergrens. De aanvraag voor een verandering van de scope of baselines van geleverde diensten zijn slechts ontvankelijk zo deze deugdelijk schriftelijk aan ons worden gericht. De off-boarding of de-activering zal starten nadat de aanvraag als ontvankelijk wordt beschouwd en de maandelijkse vergoeding zal 1 maand na de datum van aanvraag aangepast worden. De scope of baselines van deze services verlagen tot een nieuwe maandelijkse vergoeding die lager is dan de Contract of Cataloog Flexibiliteit ondergrens, kan alleen gedaan worden in onderling overleg en mits een nieuwe overeenkomst door beide partijen wordt ondertekend (volume discounts en tier-based pricings kunnen immers worden beïnvloed). De scope of baselines van de andere diensten (Third Party Cloud, Hosting, Datacenter of Connectivity Services, Suppler-Related Maintenance Services, …) verminderen, kan enkel in overeenstemming met de algemene voorwaarden van de desbetreffende leverancier. In dit geval dient een addendum bij de overeenkomst door beide partijen te worden ondertekend. De aanvraag voor een verandering van de scope of baselines van deze diensten is slechts ontvankelijk zo deze deugdelijk schriftelijk via de geijkte kanalen aan ons wordt gericht. De aanvraag dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de gewenste verandering te bevatten. De off-boarding of de-activering zal starten nadat de aanvraag als ontvankelijk wordt beschouwd en de maandelijkse vergoeding zal ten vroegste 2 maand na de datum van aanvraag aangepast worden, en dit enkel indien de algemene voorwaarden van de leverancier dit toelaten. In het geval de Algemene Voorwaarden van derden niet toestaan om een dergelijke verandering in de scope en / of de baselines door te voeren en als de Klant toch aandringt om de gewenste verandering door te voeren, dan gaat de Klant akkoord om ICT4ME te vergoeden voor alle kosten met betrekking tot de inkrimping, uitbreiding of intrekking van dergelijke diensten of overeenkomsten. De scope of de baselines van deze diensten veranderen tot een nieuwe maandelijkse vergoeding die lager is dan de Contract of Cataloog Flexibiliteit ondergrens, kan alleen gedaan worden in onderling overleg en indien een nieuwe overeenkomst door beide partijen wordt ondertekend. Financial Services Overeenkomsten kunnen in geen beding gewijzigd worden, tenzij in onderling akkoord. Voor contracten zonder contract en termijn commitment (waarbij het afzien van het contract en termijn commitment duidelijk werd opgenomen in het door beide partijen ondertekende contract) geldt een opzeggingstermijn van 3 maand, startend vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de opzeg gebeurt. Indien deze clausule ontbreekt, is een contract of service steeds geacht aan een contract en termijn commitment te voldoen.
  8. Beide partijen drukken hun intentie uit om elektronisch zaken te doen en als gevolg word een elektronische handtekening als geldig beschouwd door beide partijen. Indien één van beide partijen niet van mening is dat een elektronische handtekening geldig is, moet die partij duidelijk vragen voor een handgeschreven ondertekening.
  9. ICT4ME kan de prijzen aanpassen indien de kosten van producten/diensten, met inbegrip van loonkost, grondstoffen en wisselkoers, stijgen vóór het plaatsen van de bestelling door de Klant. ICT4ME houdt zich het recht voor om de prijzen per jaar t.g.v. indexatie aan te passen en zal hierover communiceren naar de Klant toe. Dit indexatiecijfer zal gebaseerd worden op “het officiële algemene indexcijfer der Belgische consumptieprijzen” van de maand december en dit voor de eerste maal bij de eerste jaarovergang volgend op de start van de overeenkomst (dezes “consumptieprijs index” was 111.02 in September 2009 zoals geverifieerd kan worden op http://statbel.fgov.be/indicators/cpi/home_nl.asp). Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst door een stijging van de kosten van derde partijen, de kosten die ICT4ME draagt of moet dragen om haar verplichtingen uit te voeren die voortvloeien uit haar overeenkomst met de Klant, verhogen, dan zal ICT4ME, nadat zij hiervoor het bewijs heeft geleverd aan de Klant, gerechtigd zijn om de lasten redelijkerwijze aan te passen, zodat deze de verhoging in de kosten weerspiegelen. In dat geval zal ICT4ME de Klant daarvan veertien (14) dagen op voorhand op de hoogte brengen.
  10. ICT4ME aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding alleen voor zover dit uit dit artikel blijkt. De totale aansprakelijkheid van ICT4ME wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van materiële beschadiging van zaken (daaronder niet begrepen software, data) en de directe vermogensschade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs en/of vergoeding (exclusief B.T.W.). Indien de overeenkomst betrekking heeft op dienstverlening of een duurovereenkomst, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief B.T.W.) bedongen voor één jaar. De aansprakelijkheid van ICT4ME voor andere vermogensschade, daaronder begrepen gevolgschade zoals gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade in verband met verlies of verminking van gegevens, is uitgesloten. De totale aansprakelijkheid van ICT4ME voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan vijftigduizend (50.000) Euro per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Aansprakelijkheid van ICT4ME wegens toerekenbaar tekort komen in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien de Klant ICT4ME deugdelijk schriftelijk per aangetekend schrijven in gebreke stelt binnen de 10 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag der levering der diensten, daarbij een redelijke termijn stellende ter zuivering van de tekortkoming en ICT4ME ook na die termijn toerekenbaar de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ICT4ME in staat is adequaat te reageren.
  11. Alle betalingen dienen te geschieden op ons adres of bij een financiële instelling vermeld op onze facturen, en dit -behoudens andersluidende schriftelijk vastgelegde afspraken- binnen de 8 dagen voor BOM (hardware en software) of BOL items (manuren) en binnen de 30 dagen voor BOS items (recurrente diensten), te rekenen vanaf de factuurdatum, zonder enige korting of compensatie-mogelijkheid. Als de betaling door de Klant niet op of vóór de vervaldatum is ontvangen, kan ICT4ME de dienst of levering opschorten totdat alle openstaande facturen volledig zijn betaald. In geval van slecht betalingsgedrag van de Klant heeft ict4me het recht deze termijnen éénzijdig aan te passen alsook een bankgarantie ten gunste van ICT4ME te eisen – op kosten van de Klant en uitgegeven door een bank die voorafgaandelijk goedgekeurd is door ICT4ME – onder de afspraak dat de bank onvoorwaardelijk en onmiddellijk alle openstaande sommen zal betalen op een eerste schriftelijk verzoek van ICT4ME, waarbij dit verzoek vergezeld zal gaan van een overzicht van de openstaande facturen. Alle vertraging in de betaling geeft ons het recht, zonder voorafgaande ingebrekestelling, betaling te eisen van interesten van 1% per maand vanaf de vervaldatum van de factuur. Alle incasso kosten zijn voor rekening van de Klant. Bij gebrek van betaling van een factuur op de vervaldag zal het bedrag ervan, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd worden met 10% met een minimum van 50 € ten titel van forfaitaire vergoeding. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag heeft onmiddellijke opeisbaarheid voor gevolg van alle andere sommen door de Klant eveneens verschuldigd. Hangende betwistingen van gelijk welke aard geven aan de Klant niet het recht de betaling van het niet-betwiste gedeelte of betaling van andere zaken te schorsen. Het niet betalen van een factuur op de vervaldag verleent ons het recht de bestaande verbintenissen te verbreken zonder enige formaliteit en onder voorbehoud van schadevergoedingen en interesten. Klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten of facturen zijn slechts ontvankelijk zo deze deugdelijk schriftelijk per aangetekend schrijven aan ons worden gericht binnen de 10 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag der levering der diensten, respectievelijk vanaf de factuurdatum.
  12. Het voorwerp van de verkoop blijft eigendom van ICT4ME tot op het ogenblik dat zij de betaling van de totaliteit van de verkoopprijs en zijn nevenbedragen (kosten, taksen, verschuldigde vergoedingen, vervallen interesten…) ontvangen heeft, hetzij contant, hetzij door een definitieve storting op haar bankrekening. Tot op dat ogenblik, kan ICT4ME op ieder moment, door een gewoon aangetekend schrijven, het voorwerp van de verkoop terugvorderen van de Klant, en deze laatste zal verantwoordelijk gesteld worden voor iedere beschadiging ervan in verhouding tot de nieuwe staat. Dit geldt eveneens voor Financial services Overeenkomsten of Diensten.
  13. Het risico gaat over op de Klant op het ogenblik van de levering. Partijen zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht.
  14. Behoudens andersluidende overeenkomst, worden n.a.v. de overeenkomst geen intellectuele eigendomsrechten overgedragen. ICT4ME behoudt er alle mogelijke rechten op.
  15. Indien de Klant één van zijn verplichtingen niet nakomt, zoals de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren of in gebreke blijft een geheel of een gedeelte van de goederen of diensten in ontvangst te nemen, heeft ICT4ME het recht de ontbinding van de overeenkomst te eisen of de nakoming ervan. Bij vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst door de Klant dient de Klant alle bedragen te betalen die verschuldigd zijn voor de rest van de oorspronkelijke periode of de geactiveerde of lopende verlenging, onverminderd de terugbetaling van kortingen die de Klant onterecht zou hebben genoten. Bij beëindiging van de overeenkomst wegens de niet-nakoming door de Klant van zijn verplichtingen, gelden dezelfde bedragen. Deze kunnen worden vermeerderd met administratiekosten en schadevergoedingen wegens verlies, schade, kosten of uitgaven die ICT4ME heeft geleden door de fout van de Klant of zijn medewerkers, met inbegrip van, maar niet beperkt tot redelijke advocatenhonoraria en gerechtskosten. Met dien verstaande dat ICT4ME door alle middelen van recht de reële schade kan bewijzen, indien deze meer bedraagt. ICT4ME kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling verbreken in het geval de Klant een gerechtelijk concordaat of uitstel (surseance) van betaling zou aangevraagd hebben, of in staat van faillissement, bankroet of kennelijk onvermogend zou zijn.
  16. Geen van de partijen zal, tijdens de duur van de overeenkomst en tot 12 maanden na de beëindiging van de overeenkomst, direct of indirect zakelijke betrekkingen onderhouden met de werknemers van de andere partij of hen benaderen met het oog op zakelijke betrekkingen met zichzelf of derden, tenzij schriftelijk akkoord van alle partijen. Het verbod geldt ongeacht van wie het initiatief tot contact uitgaat. Indien het bovenstaand verbod wordt geschonden, zal de overtredende partij een schadevergoeding t.b.v. 50000 EUR verschuldigd zijn aan de andere partij. De schadevergoeding is onmiddellijk opeisbaar.
  17. Door het plaatsen van een bestelling alsook het betalen van een factuur erkent de Klant kennis te hebben genomen van de bovenvermelde algemene voorwaarden en deze te aanvaarden.
  18. Indien voor een bepaalde reden één of meerdere van de hierboven vermelde bepalingen niet kunnen worden toegepast, zullen niettemin alle andere bepalingen van kracht blijven.
  19. De overeenkomst valt onder de bevoegdheid van het Belgisch Recht. Voor iedere betwisting tussen de partijen erkent de Klant de uitsluitende bevoegdheid van de Brusselse Rechtbanken en Hoven.
// -->